Snakker Koranen nedsettende om vantroer?

 

En person nevnte at Koranen nedverdiggjør vantroer, fordi den sier:

 

2:6: De vantro, for dem er det likegyldig om du advarer dem eller ikke. De vil ikke tro.

2:7: Allah har forseglet deres hjerter og ører, og deres øyne er dekket. For dem er en svær straff i vente.

2:8: Det er slike som sier: ’’Vi tror på Allah og dommens dag,’’ men de er ikke troende.

2:9: De vil lure Allah og de troende, men de lurer ingen, unntatt seg selv. Men de fatter det ikke.

2:10: De har en sykdom i sine hjerter, og Allah har latt sykdommen øke på. For dem er en smertelig straff i vente, fordi de har løyet.

 

Mitt svar:

 

Når Allah sier at han har forseglet ørene og hjertet til vantroer, i tillegg dekket øynene deres, er dette et metaforisk uttrykk. Vi tror at Koranen innholder mange metaforiske uttrykk. Man sier f. eks på norsk: Ole er hodet bak denne planen. Betyr det at planen har et hode og Ole er hodet til planen? Selvsagt er svaret: Nei! Dette er bare et metaforisk uttrykk.

 

Når det gjelder vantroerne Allah nevner i dette verset, er det fint å vite litt om deres bakgrunn og historie:

 

Koranen forteller oss at de er løgnere (2:8). De forteller løgner for å lure de troende (2:9). De er urostifter og ufredsskapere (2:12). De nedverdiggjør de troende og kaller dem for tosker (2:13). De driver ap med de troende (2:14). Mener du virkelig at slike mennesker er gode mennesker? De er hyklere. Sier noe og gjør noe annet. I tillegg lurer de troende og skaper ufred. Ikke nok med det, de driver ap med de troende. Tror du slike mennesker er gode mennesker? Å skape ufred, betyr å skape usikkerhet og terror. Med andre ord: Disse menneskene er terrorister! Tror du at terrorister er gode mennesker? Les sammenhengen og vurder selv! Kan disse menneskene anses som gode mennesker?

 

Det var en som nevnte at Koranen nedverdiggjør vantroer, fordi den sier:

 

2:24: Men greier dere det ikke, og dere vil aldri greie det, så pass dere for Ilden, hvis brensel er mennesker og steiner, gjort klar for de vantro!

 

Mitt svar:

 

Hvem er disse vantroerne nevnt i dette verset: 2:24? Allah har gitt dem et tegn på at Koranen er åpenbart av Ham, men de nekter å tro etter alt det. Så Allah beordret dem til å komme med en lignende sure (kapittel) som i Koranen (les Koranen: 2:23), men om de ikke greide det, er dette et tegn på deres løgn og bedrageri.

 

Hvis du jobbet som en lærer. Lærte bort en elev i klassen din at en pluss en er to, men tiltross for det benekter ham det. I tillegg snakker han stygt om deg, påstår at du er en galing og en besatt person. Du vet også veldig godt at denne eleven forstår veldig godt hva du sier, men tiltross for det vil han nekte å tro på sannheten. Hva vil din reaksjon være? Skal du kanskje smile tilbake?

 

En annen nevnte at koranen nedverdiggjør vantroerne og kaller dem for Ildens folk:

 

2:39: Men de utakknemlige vantroerne, som holder Vårt ord for løgn, de skal bli Ildens folk, og der skal de være og bli.

 

Jeg er uenig med denne oversettelsen, fordi ordet ayah på arabisk kan gi forskjellige betydninger. Ordet i dette verset: 2:39, som den norske oversetteren har valgt å oversette til ordet Vårt ord, er på arabisk: ayatinah, direkte og godt oversatt blir det: Våre tegn, og ikke vårt ord.

 

Vår tro er at det mennesket som Allah gir tegn på Hans eksistens, som noen av Israels barn f. eks. Allah ga dem gang på gang tegn på Sin eksistens, men tiltross for det benektet de Hans eksistens. Deres straff er større og verre enn straffen til et menneske som ikke har sett Allahs tegn.

 

Mennesket som har sett Allahs tegn og vet veldig godt at Allah eksisterer, men tiltross for det benekter det, blir beregnet annerledes. ’’Kan de som vet og de som ikke vet være like?’’ Koranen: 9:39. Dette er et spørsmål Allah stiller, men i dette spørsmålet er et godt eksempel for alle mennesker.

 

Et menneske som ikke vet noe, er ikke lik et menneske som har kunnskap. Det går ikke an å straffe et menneske som er berøvet sin fornuft. Det er strengt forbudt i Islam å straffe slike mennesker. Faktumet er at Allah skal straffe mennesker i den graden de forstår.

 

Det var en annen som nevnte at Koranen sier at mennesker som ikke tror skal bli aper og derfor nedverdiggjør den vantroer:

 

2:65 Dere vet hvordan det gikk med dem som overtrådte sabbatsbudet? Vi sa til dem: ’’Bli til frastøtende aper!

 

Det er snakk om en gruppe av mennesker på Moses’ tid. Profeten Moses hadde vist dem mange tegn, tiltross for det benektet de Allahs tegn. De overtrådte Sabbats budet. I tillegg overholdte de ikke sin avtale og gjorde mange dumme ting. Er slike mennesker gode mennesker?

 

2:88 De svarer: ’’Våre hjerter er uomskårne.’’ Sannelig, Allah forbanner dem for deres vantro. Hvor lite de tror!

 

2:89 Da det så kom en bok fra Allah til dem, som stadfestet det de allerede har – og før hadde de bedt om fremgang overfor de vantro, når det nå fra dette hold kom til dem noe de kjenner, så ville de ikke tro på det. Allahs forbannelse hviler over de vantro!

 

2:90 Hvilke ussel pris de har solgt seg for! Å fornekte Allahs åpenbaring uvilje og nag over at Allah sender Sin nåde over hvem Han vil av sine tjenere. De har pådratt seg vrede på vrede. De vantro venter en ydmykende straff.

 

Hvem er disse vantroerne nevnt i dette verset og hva forteller Koranen om dem? De dreper profetene. I tillegg beskylder de dem for å være løgnere. Ikke nok med det, de er også hovmodige. De har fått klare tegn og bevis på Allahs eksistens. Les Koranen: vers: 2:87.

 

Enda mer! De tror ikke på Allahs åpenbaring som er i sine egne bøker, tiltross for at det er sannheten som stadfester det de allerede har (Koranen: 2:91). Hva slags mennesker er dette? Kan vi støtte dem eller si noe fint om dem?

 

En annen kom med følgende påstand: Islam nedverdiggjør vantroer, fordi Koranen sier:

 

2:98 Om noen er fiende for Allah og Hans engler, for Hans sendebud, for Gabriel og Mikael, så er Allah de vantros fiende.

2:99 Vi har åpenbart for deg klare tegn (eller ifølge noen andre oversettelse: ord), bare de syndefulle fornekter dem.

 

Hvem er disse menneskene versene snakker om? De kommer med falske beskyldninger om Gabriel (2:97). Ikke nok med det, de fikk klare tegn fra Profeten Muhammed, men tiltross for det var de vantro (2:99). De bryter sin avtale (2:100). De slenger Allahs bok bak ryggen, tiltross for at de vet at den innholder Allahs sanne budskap (2:101). De har kommet med falske beskyldninger om Profeten Salomo (2:102). Er løgnere og avtalebrytere gode mennesker, ifølge ditt syn? Ikke nok med det, de fikk klare tegn og bevis, men tiltross for det var de vantro. Er slike mennesker gode mennesker?

 

En annen person hevdet at Koranen snakker nedsettende om vantroer og lover å straffe dem:

 

2:104 Dere som tror, bruk ikke uttrykket ’’pass på oss,’’ men si: ’’se hen til oss’’, og legge dere dette på minnet. De vantro venter en smertelig straff.

 

Hvem er vantroerne nevnt i dette verset? De ønsker ondt for de troende (2:105). Er noen som ønsker andre ondt et godt menneske, ifølge ditt syn?

 

En annen person nevnte at Koranen kaller vantroer for tapere:

 

2:121 De som Vi har gitt skriften, og som leser den som den skal leses, disse tror på den. Men de som ikke tror på den, de er taperne.

 

Ja, selvsagt er de tapere. De vet sannheten, men tiltross for det benekter de den. Er ikke dette et stort tap?

 

En person nevnte et annet vers som han mente er et forsøk fra Koranen på å nedverdiggjøre de som ikke tror på Islam:

 

2:159 De som skjuler det Vi har åpenbart av klar beskjed og ledelse etter at vi har gjort det klart for folk i skriften, over dem hviler Allahs og menneskers forbannelse.

 

Synes du det er riktig å skjule sannheten og ledelsen for andre mennesker? La oss anta at det skjedde et jordskjelv i et nært områd hos deg. Din mor døde. Noen gode venner av deg visste på forhånd at det jordskjelvet skulle skje i et nært områd hos deg, men tiltross for det skjulte de det for deg. Er dette godt gjort av dem?

 

En ting er klart: Alltid åpner Allah portene til tilgivelse foran vantroerne. Allah fortsetter videre: ’’med mindre de angrer og forbedrer seg og viser det. Dem vil Jeg vende Meg mot. Jeg, den tilgivende, den nåderike.’’ Koranen: 2:160.

 

Derfor betyr det ikke at Allah har utelukket tilgivelse for slike mennesker, men alltid har Allah gitt et menneske anledning til å angre og forbedre seg. Derfor stemmer ikke din påstand om at Allah ikke liker vantroer. Hvis Allah ikke liker vantroer og ønsker å brenne dem i hjel i ilden, hadde Han ikke gitt dem anledning til å be om tilgivelse!

 

En annen person nevnte et annet vers som en begrunnelse på at Koranen nedverdiggjør vantroerne:

 

2:161 Men over dem som viser vantro og dør i sin vantro, over dem hviler Allahs, englers og menneskers forbannelse.

 

Hvem er vantroerne nevnt i dette verset? Vantroerne nevnt i dette verset er mennesker som skjuler sannheten for andre mennesker (2:159), tiltross for at de vet veldig godt sannheten. I tillegg lar de mennesker leve i fortvilelse, forvirring og villfarelse. Mener du virkelig at slike mennesker ikke fortjener å bli straffet?

 

2:171 De vantro er som skapninger som når de tilropes, bare registrer lyden uten å forstå, døve, stumme, blinde.

 

Hvem er disse vantroerne nevnt i dette verset? Det er et folk som ikke gidder å forske eller å finne en vei for seg selv. Vår fedre var slik og slik, og på samme måte skal vi være. De vil bare følge fotsporet til sine forfedre. Derfor bebreidet Koranen dem. Les verset: 2:170: ’’Sier man til dem: ’’Følg det som Allah har åpenbart,’’ så svarer de: ’’Nei, vi holder oss til våre fedres tradisjoner.’’ Og dette selv om deres fedre intet forstod, og ikke var på rett vei?’’

 

Med andre ord: De sa: ’’Muhammed, vi tror ikke på deg uansett, selv om du greide å bevise for oss at du taler på ærlig vis. Vi holder oss, uansett hvor mye du forsøker og prøver, til våre fedres tradisjoner.’’

 

Er ikke dette feil? Skal man ikke forske? Skal man følge bare fotsporet til sine forfedre uten å tenke seg om?